You are here: HomeNewsGeneralChialna | SSPP Shillong Golden Jubilee Grand Finale

Chialna | SSPP Shillong Golden Jubilee Grand Finale

Written by  Published inGeneral Sunday, 22 September 2013 22:32
Chialna | SSPP Shillong Golden Jubilee Grand Finale

Subject: Siamsinpawlpi (SSPP) Shillong Golden Jubilee Grand Finale (02.10.13) zatna/lopna hun uap ding a chialna.

 

Munchih a om Shillong SSPP Heutu masa leh ngainatu khempeuhte,

 

Apaisa October 2, 1963 in heutu masate’n pawlpi leh siamsinte khualna in Shillong ah Siamsinpawlpi ana phutkhia uhi. Huai nung tatsatlou chihtheih phial in heutu tuamtuam in i pawlpi uh ana zuun in siamsinte ading in sep theih dandan in ana pang uhi.  Tu in Pathian kepna in a kum 50 chinna (Golden Jubilee) kitungta hi.

 

 Kum paisa (October 2012) a Executive Committee in thupukna alak bang in Golden Jubilee Celebration Sub-Committee phuan in om a, mohpuakna tengteng pia in kum khat sung (Golden Jubilee Year-long Celebration) lop ding lemsa uhi. Amasa pen in Golden Jubilee Calendar 2013 bawl in om a, huaizoh in January 5-12, 2013 sung Lamka Public Ground ah Golden Jubilee Football Tournament sai in om hi. Huaibana ah, National Seminar on “Democratization Process and the Zomis” kichi NEHU, Shillong ah 19th & 20th March, 2013 in lohching tak in kinei hi. Huailou in, apaisa 18th May 2013 in Don Bosco Technical Hall, Laitumkhrah, Shillong ah Cultural-cum-Musical Event “The Music Extravaganza” kichi thupitak in zat in om hi.  Hongtung ding 2nd October, 2013 (Nilaini) dak 11:00 A.M. apat in Central Library (U Soso Tham Auditorium), Shillong ah thupitak in “Grand Finale” zat kisawm a, hiai hun in Golden Jubilee Souvenir (Siamsin Thugousiah-V) leng honkhiak hi ding hi.

 

Mimalmal a chialna hong kibawl khathei lou ahihman in, news/net tungtawn in hiai hun poimohtak hong uap ding in pawlpi sik leh taang in ngainatak in ko’n chial uhi.

 

Na deihsak uh,

Sd/-
(T. K. HANGZO)
Chairman
Golden Celebration Sub-Committee
 Siamsinpawlpi Joint Hqrs, Shillong
Contact No. 9436105385

 

Sd/-
(P. Langbiaklian)
Secretary
Golden Celebration Sub-Committee
Siamsinpawlpi Joint Hqrs, Shillong
Contact No. 9436349135

 

SIAMSINPAWLPI SHILLONG VAIPAWTE (1963-2013)

 

Year

President

Vice-President

Secretary

Asstt / Joint Secretary

Fin Secretary

Asstt Fin. Secretary

Treasurer

Advisers

1963-65

Maj. T. Khupluai

Ruai P. Thomas

V. Khotintawn

Liandawl

Zahnun Zalut

-

Thangpui

H.Vumkhothang

Tawnluai

 Henkai

Standing Commtt Members:

Pumkhanlal Guite

Nokzakham

T. Tuankhogin

Kaizasong Guite

M. Nengkhozam

Thangkhum

Eneth Kynzing

Parry

1965-66

Zahnun Zalut

Liandawla

Pumkhanlal Guite

Chinkhopau

Tualchinkham

 

T. Pari

Nengzapao

Asstt Treas.: Lamkhoniang

Kapkim

Tawnluai

H. Henkai

1966-67

Pumkhanlal Guite

Chinkhopao

Lalthianga Hangzo

Tunzakham

Tualchinkham Samte

 

Kapgin

Lalthangi

Asstt Treas.: Varkhum

Zahnun Zalut

Khaizasong Guite

Tualchinkham

N. Phungzapau

Tunzakham

Singkhozam

1667-68

Zahnun Zalut

Khaizasong Guite

Tualchinkham Samte

N. Phungzapau

Tunzakham

-

Singkhozam

Clement Lalrema

H. Henkai

Tawnluai

Kapkima

1968-69

Zahnuna Zalut

Khaizasong Guite

Tualchinkham Samte

N. Phungzapau

T. Thongkhanpau

-

Tunzakham Guite

Clement Lalrema

H. Henkai

Tawnluai

Kapkima

1969-70

T. Thongkhanpau

N. Phungzapau

HJ Jamchinlian

N. Ginzapau

P. Nengzadou

-

Pauneihoih

Clement Lalrema

Zahuna Zalut

Tawnluai

Prof. KC Lalzarlian

LV Zatuaka

Kapkima

1970-71

Ginhang Tombing

H. Khaikhanthang

H. Chinkhokam

Ngulkhanzam

VK Thanga

-

LV Lianzami

Zahuna Zalut

Tawnluai

LV Zatuaka

Prof. KC Lalzarliana

Kapkima

L. kamzakhup

Liankhamr

Pumkhanlal

1971-72

Thangkhanpau Guite

Khamzadong Samte

VK Thanga

P. Phungchinthang

T. Pumzathang

 

H. Nengkhothon

Lianzami

Asstt Treas.:

T.Ngaikhanching

Tawnluai

LV Zatuaka

Prof. KC Lalzarliana

L.Kamzakhup

Sianchinthang

Pumkhanlal

Khamzalian

Members:

H. Chinkhokam

Ginneithang

Ginhang Tombing

Ngulkhanthang

Singkhum

1972-73

T. Kaizamang

Sinzapau

T. Khaizachin

-

Thangkhomang

-

 

L. Kamzakhup

Liankap

Kapgin

Lianchinthang

Ginpau

Pastor Thawnzakham

Zatuaka

Prof. Lalzarliana

Executive Members:

Phungchinthang

H. Chinkhokam

Douzathang

Chinkhanlian

Ginneithang

Nengkhothawn

Vungkhokam

1973-74

Lianzathang

Thangkhangin Ngaihte

L. Thangzasiam

Doutluang Valte

LC Ngaihte

 

Mangta

Lianzami

Zatuaka

Prof. KC Lalzarliana

Tawnluaia

Kapkim

L. Kamzakhup

Pastor Thawnzakham

Ginzatun

Kapgin Suante

Phungchinthang

1974-75

John K. Ngaihte

David K. Hangzo

Doutluang Valte

H. Chinzahau

T K Hangzo

 

Genthanlian

Niangsialching

Asstt Treas.:

Nunmawi

Tawnluai

Prof. KC Lalzarliana

Phungchinthang

Douzathang Guite

LV Zatuaka

Kamzakhup Leivang

Ginzatun

Kapkim

1975-76

V. Lianzathang

Doutluang Valte

Liansangvung

Pauzalian Guite

Pumzamung

 

Richard P. Nowluck

Nianiang

Asstt Treas.:

Rosalind N. Guite

Tawnluai

Prof KC Lalzarliana

Phungchinthang

Douzathang Guite

LV Zatuaka

Kamzakhup Leivang

Ginzatun

Kapkim

John K. Ngaihte

1976-77

Thangkhangin Ngaihte

Pauzalian

Ms V.Vungzamawi

Khatchin

Pumzamung

 

Tualsiam Valte

Niangzavung

 Asstt Treas.:

Zokim

 

1977-78

Thangkhanlal

V. Chinmuanthang

Charles K. Langel

Ms. Khovung

Tualsiam

 

Jamson

Ms. Zouthuam

Asstt Treas.:

Ms. Liankim

 

1978-79

Thangchungnung

Chinzakhup

T. Singthuam

Biaka

Khamlianthang Samte

Vanlalvuam

Ms. Zouthuam

 

1979-80

H. Thangzamuan

Tinkhandal

Khawmdoukham

Thanga Tonsing

Jamson

 

Lamkhanpau

Ms. Zouthuam

Asstt Treas.:

Ms. Liankim

Chalau hauzel

T. Kaithang

1980-81

Khawmdoukham

Thangkhanlal

Jamson

H. Rohlun

Vungthang

 

Vanlalvuan

Monica Chinghoih

Asstt Treas.:

Prof. Lalzarliana

 

1981-82

Khen P. Tombing

Ginkhanchin

Rohlun Hauzel

K. Doukham

Vanlalvuan

 

Lianhnun Guite

Helen Rozamliani

 

1982-83

Francis K. Doukham

Jamdouthang

Rohlun Hauzel

Thangkhansum

Suanzalian Gualnam

 

Vanlalvuan

Helen Ms Rozamliani

Asstt Treas.:

Ms Lianchawni

 

1983-84

Siamkhum Guite

T. Zohmingliana

V. Jamkhogin

John Suanlian Hauzel

Ms. Thangneikim

 

L.V. Malsawma

Ms. K.C. Lianchawni

 

1984-85

S. Zamang Ngaihte

Holchinthang

Lianhnun

Thangkhokam Hatlang

Ms. Dimlianching

 

Ms. Lianchawni

Lalfakzuali

Lalzarliana

Phungchinthang Guite

V. Kaikhochin

Kapkhanthang

Mrs. Lianzami

Pauzalian

1985-86

BRANCH NOT IN FUNCTION

 

1986-87

Khamlianthang Samte

G. Thangkhosuanmung

John Suanlian Hauzel

Ms. CK Niang Tombing

K. Suanmung Tombing

 

Ms. Donkhannem Khuptong

Lalzarliana

Phungchinthang

Kapkhanthang

Kaihau

Pi L.V. Zami

Kakhochin

Pauzalian Guite

1987-88

T. Songzagin

S. Khamlianthang

S. Langchinkhup

G. Thangkhosuanmung

Ms. Ruthi Chinhau

 

Ms. Donkhannem

Lalzarliana

Phungchinthang Guite

M. Kapkhanthang

V. Kaikhochin

Kaihau

Pi. L.V. Zami

Pauzalian

Thangkhokam Hatlang

J.M. Paupu

Zamlal Vaiphei

Chinkholian Guite

1988-89

Zamlianthang

T. Khamkhanlal

Siamno Ngaihte

Ms. Dorothy Nem Guite

Khamlianthang Samte

 

L. Khupkhanthang Ngaihte

Ms. Helen Chingsiamlian

Asstt Treas.:

Ms. Mary Ngailianching

H. Chin Khenthang

Prof. Lalzarliana

Phungchinthang Guite

M. Kapkhanthang

Kaihau Vaiphei

V. Kaikhochin

Pauzalian Guite

Pi. L.V. Zami

T. Kaithang

Jamlal Vaiphei

Thangkhokam Hatlang

J.M. Paupu

Thangzagin Guite

Ms. Thanghminglian

Chinkholian Guite

1989-90

L. Khupkhanthang Ngaihte

H. Ginzalam

Siamno Ngaihte

Ms. Lawmzakim

S. Kapzamang Ngaihte

 

G. Songzagin

Ms. Dorothy Nem

Asstt Treas.:

Ms. Nemngaihlian

H. Chin Khenthang

Phungchinthang Guite

Prof. Lalzarliana

1990-91

H. Ginzalam

L. Khupkhanthang Ngaihte

Kamkhenthang Guite

Thawngginlian Guite

T. Khamkhansuan

 

S. Lalengzauva Ngaihte

Ms. Mary Ngailianching

Asstt Treas.:

Ms. Betty Ngaisangi

H. Chin Khenthang

Phungchinthang Guite

Prof. Lalzarliana

K. Songzakam

1991-92

Suanzakhup Guite

L. Khupkhanthang Ngaihte

Siamno Ngaihte

Thanglianmang Guite

Kamkhenthang Guite

 

Roumuan Thawmte

Ms. Mary Ngailianching

Asstt Treas.:

Ms. Paumuanching

H. Chin Khenthang

Phungchinthang Guite

Prof. Lalzarliana

K. Songzakam

1992-93

NO NEW ELECTION DUE TO POLITICAL TURMOIL IN SHILLONG. TERM OF OFFICE BEARERS EXTENDED

 

1993-94

Ngulkhanzam Neihsial

S. Kapzamang Ngaihte

Ngulkhanpau Hangshing (Sept. 93 – June 94)

Khupkhanthang Ngaihte (June 94-end of term)

T. Gouzathang

T. Kamzapau

 

H. Liankhankhup

Ms. Chingthanmawi Kullai

Asstt Treas.:

Ms. Khumzaching

H. Chin Khenthang

Prof. KC Lalzarliana

Kaihau vaiphei,

K. Ginkhanchin

V. kaikhochin

T. Kaithang

T. Nengzamang

L. Taithul

Rev. JM Paupu

Phungchinthang Guite

T.K. Suan

Singkhanthang

1994-95

Ngulkhanzam Neihsial

Khamkhanmuan

Khupkhanthang

-

T. Kamzapau

 

Elizabeth

 

1995-96

T. Gouzathang

Chinmuanthang Guite

Thanglianmang Guite

Lallianmang Samte

T. Kamzapau

 

Jimmy N. Thangsuanlal

Baby Niangmuanching

Asstt Treas.:

T. Biaksang

H. Chin Khenthang

T. Kaithang

T. Nengzamang

Pauzalian Guite

Upa Tuanshong Guite

T. Thangzalian

Thangzagin Guite

Prof K.C. Lalzarliana

V. Kaikhochin

1996-97

Thanglianmang Guite

Chinmuanthang Guite

H. Siamchinkhup

N. Thangsuanlal

Jangkhongam Guite

 

L. Chinkhomang

Goulianmawi

Asstt Treas.:

Niangmuankim

 

1997-98

Chinmuanthang Guite

Ms. Elizabeth Ngaihte

Lian Naulak

Jangkhokam

L. Chinkhomang

 

N. Ginsianlal

Ms. Mary Jones

Asstt Treas.:

Ms. Lalvenching

 

1998-99

T. Thualzalam

LB Muanthang

Eugene Chinkhansiam

T. Gouzathang

Lalawmpui Ngaihte

Thangmuanlal

 

Thangzamuan

Thangzikpui

Asstt Treas.:

Zenngaihman

H. Chin Khenthang

T. Gwite

1999-00

T. Thangmuanlal

Hauminthang Kullai

Siam Khuptong

Mangzapau Samte

T. Langsanglian

T. Khamchinlian

 

DT Lun Tombing

Manngaihlian

Asstt Treas.:

Victoria Chiinnunmawi

H. Chin Khenthang

T. Gwite

2000-01

Thanglalmuan Hauzel

M. Gouzamang Guite

S. Lianlalmuan

T. Thuamzalun

T. Chinkhenthang

 

T. Paukhochin

Linda Tonsing

H. Chin Khenthang

T. Gwite

Khupzatawn

2001-02

M. Gouzamang Guite

S. Singlianmang

S. Lianlalmuan

T. Paukhochin

Thangzasiam Paite

 

G. Kamliansang

Ruati Hauzel

H. Chin Khenthang

T. Gwite

L. Khupkhanthang

Chalau Hauzel

LB Muanthang

B. Thawngsiandong

Dr. P. Nengzadou

2002-03

T. Khumkhanmung

M. Vumlianmang

M. Vunglianmang

Jeremya Tunglut

L. Khanmang Ngaihte

 

Siamkhanmuan Tombing

 

Vunglunching Guite

Ruati Hauzel

 

2003-04

T. Muanpu

S. Thianlalmuan Ngaihte

N. Donglalmang

Manga Hauzel

G. Vunglunching

V. Thanglianmang

L. Nangthiankham

 

Ms. Chinglamkim @ Makim Tunglut

V. Chiinhauniang

 

2004-05

T. Muanpu

M. Vunglianmang

N. Pauzakhup

N. Donglalmang

T. Ginmuanthang

S. Thianlalmuan Ngaihte

Ginmuan Valte

 

Makim Tunglut

-

 

2005-06

M. Vunglianmang

S. Thianlalmuan Ngaihte

N. Pauzakhup

L. Chinkhomang Ngaihte

-

T. Muanpu

 

Makim Tunglut

Ching Lydia

 

2007-08

Makim Tunglut

N. Pauzakhup

S. Thianlalmuan Ngaihte

Ginlian Hangzou

H. Sutzalian

Goungaihlun

T. Muanpu

 

Khammuansang

-

 

2008-09

K. Japheth Paite

L. Chinkhomang Ngaihte

Suankhenmung Shoute

Paukhochin Tonsing

Thangzamang Hatlang

P. Langbiaklian

-

-

 

2009-10

K. Japheth Paite

L. Chinkhomang Ngaihte

Kamzamang Ngaihte

Suankhenmung Shoute

-

Thangzamang Hatlang

 

Ngailawmkim Guite

 

2010-11

Suankhenmung Shoute

Kimbiaksang

L. Chinkhomang Ngaihte

Langmuanjohn Tonsing

T. Tawnkhansiam

Chinmuanthang Guite

 

Jessica Vungboi

 

2012 till date

L. Chinkhomang Ngaihte

Suankhenmung Shoute

Niangbiakching

Ginmuanthang

T. Tawnkhansiam

Chinmuanthang Guite

 

Nemneihniang

 

Thangchinlian Guite

Vungzamuan Valte

L B Muanthang

V Kaikhochin

K Gualnam

T Kamzapau

T K Hangzo

            

 

 

 

 

Read 889 times
Login to post comments