You are here: HomeRSS FeedsLatest Articles

Asuakta a Zalen Zomite

Friday, 27 November 2015 01:03

Pastor Rawna Kopsiam

 

MESSIA A DEIHLOU MINAMTE
Kaisar lou kumpi dang ka nei kei uh, Barabba hon pekhia inla amah zaw Cross ah kilh lum in. A sisan mawh kou leh ka tate uh tung ah om hen. Hiai kampau in Judate nakpi tak in nungzuih den hi. Mesia a deihlouh ziak un khovel ah om theihna mun bit nei lou phial uhi. Jesu sih nung kum 40 leng pai manlou in AD 68 vel a pan in a thuakna un nungzuih den mai hi. Tamveipi sal a pi in om ua, Europe gam sung bang ngial ah om na ding mun bit nei mahmah lou uhi. Mun teng ah Judate huat chihtak in hua uhi. Bible a kigelh Jerusalem siat ding Jesun a gen khawl AD 70 in a hong tung bang zaw, melmaten kuamah pawtsuah theilou ding in Jerusalem a hual kimvel mai ua, nupi dangtak leh gilkialten a taneute uh sisan dawn in a sa a ne uh chi hial uhi. Kulhbaang hihsia in Rome sepaih General Titus leh a sepaihten Judate nuai khat val that suk pah ziahziah mai uhi. Taisuah tum, a mat khakte uh nuai khat vel mah sal a zuak in a om uhi. Judate tangthu gelhtu minthang Joseph bang in hiai tung a Judate si maktaduai pha zou ding in gen hi. Hiai kha a tawpna himai lou in a thuak uh a kipan pan chauh ahi. A thuakna dangte uh article dang “ Jesu deih loute din mun mulkim huai na e “ chih ah kim deuh in ka kigelh hi. Kidoupi nihna 1939 – 1945 lai in German kumpi huham takmai Hitler in Judate nuai guk a that chi tel lawmlawm uhi. Hiai zahzah Zomite si leng bang zah I dam lai de aw.

 

MESSIA A DEIH MINAMTE
Mesia a na deih, tangthupha a na welcome Zomite tung ah bang zahta hamphatna in zui hiam. Nak hamphat lua I hi. Jesun ki it tuah chiat un, na ki it tuah uhleh miten ka nungzuite na hi uh chih hon thei ding uh chi hi. Aw itna lamdang aw itna manpha, gamgi neilou itna. Kawlgam vaigam chi lou in simthu khaubang sut khawm ni. I gam leitang sang in I lungtang lian sak zaw ni. I lungtang sung a om itna in gamgi neilou hi. Kawlgam lam a Zomi tuilian thuakte Vaigam lam a Zomiten panpihna pia chih thu khawng a zak nop hi na mai zen e. America lam a om Zomiten New Lamka a om naupang damlou panpihna pia chih vengveng mawk, itna hang ahihkei leh bang ahi dia. A mual in hal, kamkei mual in hal, hal zoulou e ka mi ka sa Zomite mah it ingh. Ka beh ka phung chi kei ni. Zomi na hi hiam, kei Zomi hi ing chi zaw ni.

 

ITNA IN GAMGI NEILOU
Kawlgam leh Vaigam, gamgi neu chik hang in lunglau lou aw. Itna in gamgi a neih louhpi. Na itna, Zogam na chih gam lim sang in lian sak zaw in. Zomite khovel gamteng a kitengta hilou maw. I tenna mun teng ah Zomi Nam ni zalen tak a kilawm thei hilou maw. A suakta, a zalen Zomi na hi vele. Khovel pumpi Zomite tenna ding in kawng kihong hi. I mel I puam zong mi nam dangte sang in hoih zaw hi. Rev.Dr. Pumzathang in, Mikhat na muh a, hoihna sak leh, hoihna e, kua mi hi ding hiam chi in lung buai ken. Pai inla va dong leteh Zomi mah a na hi ding hi. Hilou a na chih zenzen leh lamdang si e chi in chi dan ei ve. I gen nopna in khovel pumpi Zomite tenna hilou maw. I Ten theih leh I gam hilel lou maw. Ken zaw gam nei a suahtakna sang in lungtang a suahtakna mah zalen sa zaw ing. Tapa in hong suahtak sak leh na suakta takpi uhi, Chi hilou maw.

 

GAM HILOU IN A MITE ZALEN
Gam nei a suakta kichi vaigam bang en leng, gamgi thu a buaiden hilou maw. Jesu hongpai kik tan in zong a gamgi thubuai uh veng ken teh. Hiai khawng eivoi khovel in zalen gam a chih. Ken zaw I minam kitel/ kichian in, itna gamgi nei sak kei leng Kawlgam vaigam, Sapkang gam leh Sapvom gam ah I teng zong in zalen kisa mahmah lel ing. Khovel mun teng ah Zomite ten theihlouhna lah om buang lou a, a suakta, a zalen hi lel lou I hiam. Siamsinpawlpite la khat, Heutupa Jamchinthang in a phuah, Eite mahmah pil hang e,… Office teng kiluah dim ding a, achih bang deuh a khovel teng a Zomite kitengta hilou maw. I ten theihna gam lian semsem ding hi. Gamgi na git sawm leh na gam neu lua dinga Zomite tenna teng zong kualkhum zoulou in Zomite tampi posiah kha ding hiteh. Na lungtang lian sak zaw inla, na itna in gamgi nei saklou in na minamte it lel leteh kua in na lungtang sung ah gamgi hong git thei ding hiam.

 

Zogam bawl ding in Kawlgam vaigam in akmai chia lel zong hong pe utlou ding uhi. America leh Japan ten zong hong pe ut kei unteh. A hihang Zomite tua gamte a kithawl mahmah lel hilou hiam. Zomite ten nang in khovel in hong welcome mahmah lel hi. Ken zaw Zogam chichi nawn lou in Zomite tenna chi in khek lel leng khovel pumpi ei a hi chi a ngaihsun mai hi veng aw. Aw Zomi, hong phawk suah hak lua hing e, Na sakmel et in lawm, na sakmin loulou nuam ing. Na sung ah zalenna suahtakna lungtang om. A suakta minam na hi.

 

( Manipur singtang mite buaina a pai sau deuhdeu leh Zomi muih ding a bang maimah a. Innpi pen bang hong bei guih mawk, a dang kuk e kak e chi lah bang mah om nawn lou, hichi ding mah hia le. Thauvui thautang a kidouna ahih kei nak leh Innpite min hong ging zel zel leh tawldam huaisa hi veng aw. Thukup.)