You are here: HomeColumnsZokhualPathian toh omkhawm

Pathian toh omkhawm

Written by  Khamkhokam Guite Published inZokhual Wednesday, 16 July 2014 01:42
Pathian toh omkhawm

Gelhtu : Khamkhokam Guite

 

Tukum EBC Saptuam in thupi  dia a teelkhiak ‘Na Deihlam Lei Ah Kihih Hen’(Mathai 6:10) chih ahi a. Pathian deihlam vaan a akihih bang a, lei a hih ding chih ahi hi. Pathian deihlam vaan a bangbang kihih hiam  chih theikim kei mahle hang, Pathian toh gingtute omkhawm ding un I um hi. Huchimah bang a, Pathian deihlam lei a kihih dia I deih ahihleh, hiai lei a I om sung ua Pathian toh kikhawlh I tup ding uh hi in kilang hi. Huai ding in, Bible a kigen, khovel a a-om sung a Pathian toh kithuah gige Enok (Gen 5: 18, 21-24) tanchin akipan bangbang zilkhiak ding I nei hiam chih I gen ding hi.

 • Pianna Lampang: Thukhun lui ah Enok kichi min nei  mi nih a om ua. Khat tuh Kaina tapa Enok ahi a, a pian thu leh tapa Iradanei chih tan kaan Bible ah akigelh kei hi. Huanah, apa Kaina in a tapa min in khopi khat ‘Enok’ chih a bawl chih leng I mu bok hi (Gen 4: 17,18).  Enok dangkhat I mu nawn a, huai hih tua I gen ding ahi hi. Adam akipan khang 7na ahi a, apa min Jared ahi hi. Apa Jared ahihleh mihing a piangkhia tengteng lak a damsawt pen nihna ahi a, kum 962 adam hi. Enok in tapa Mathusel anei a, Mathusel ahihleh mihing lak a damsawt penpen ahi a, kum 969 a dam, chih I mu nawn hi.

   
 • Amin Khiakna: Enok chih min in khiakna nih anei a- khatna ah ‘kilaan, kipumpiak’ chihna ahi a; adang khat ahihleh ‘sikha, zuitu’ chihna ahi hi. A hinkhua I et chiang in amin khiaknate a pozou mahmah chih leng I mu hi. A tanchin I Bible uah alang tam kei a, ahihziak in a kigelh sun a ngaihnop huai thei mahmah hi.


 • Enok Tanchin Dang: Hebrute kiang a laithon  gelhtu in Enok hih, a ginna kiptak ziak a sihna chiamlou ding a lakmang ahihthu hon gen a(Herbute 11:5). Juda laikhak ah Enok genkholhna, Bible mun dang a kimulou  I mu bok hi(Juda 14-15). I Bible uh hilou laibu dang Enok laibu kichi a om a, Enok-I bung 108 ahi a, Enok-II bung 23 ahi hi. Hiai laibu akipan hi ding in I gingta hi.

   
 • Enok Hun Nanunglamte: Enok hun nanung Bible a hong kilangte ahih leh Gen 5: 24 na a “ Aman a hinkhua Pathian toh kithuah na in a zang a, ahong omta kei hi; Pathian in a lakmang ziak in” chih ahi a. Huanah Hebru gelhtu in “ Ginna in Enok leng sihna chiamlou ding a lakmang in ana om a; huan, Pathian in a lakmang ziak in muh theih ahita kei ..”  Hebru 11: 5  in chih in na gelh hi. Hiai Bible tang pansan a abaan gen belh in, “Enok a hing a vaan kah” chih in I na gen sek uhi. Ahih natak thei kei mahle hang, ‘lakmang’ chih leh ‘omta lou’ chihte ahihleh Judate’n zahtakna toh si chih a genna uh ahi, chih I lungsim un koih le hang chih I deih hi.

 

Enok tanchin Bible a kilang om sunte I et chiang in atanchin a lamdang mahmah chih I mu thei hi. Kum 65 ahih in tapa, Mathusel anei chih I mu a; huai nungsang kum 300 sung Pathian toh khosa khawm uh ahi chih I mu bok hi. Tanu leh tapa dang leng anei a, ahihziak in maute min Bible ah gelh ahi kei hi. Tapa Mathusel a neih nung kum 300 sung Pathian toh khosa khawm uh ahihleh bel, a khosak khawm sung uh Enok damsung 82% zet ahi chihna ahi hi. Huchi bang a mi chituam biik ahih ziak in Sam gelhtu in “Na thuhilhna a hon makaih chin a, tua khit chiang a thupina a hon la lai ding na hi” (Sam 73 : 24) achih bang in, a hun tawp ah Pathian in ‘thupina’ a kipahpih/lalut hi ding in leng I gingta hi.

 

 • Pathian Toh Kithuah Chih Om Dan:  I Bible masa uah Enok  ‘ Pathian toh omkhawm’ chi a kigelh in I mu ua, I Bible lian pen uah ‘Pathian toh kikhawl’ hon chi a; huanah, I Bible nanung pen uah ‘Pathian toh kithuah’ chih in hong kigelh nawn leuleu hi. Bang teng hileh ‘omkhawm’ in, ‘kikhawl’ hita hen aw, ‘kithuah’ chih hita leh leng, pau zak nuam tak bel ahi himhim hi. Bible ah Evi leh Adam Pathian toh kikhawl theilou in, Pathian muh aa kipan kiselgu uh chih I mu a(Gen 3:8). Nova leng Pathian toh kithuah chih I mu a, ahihziak in, a hinkhua tawplam a zu peuh khamse thepthup ahih chiang in, a hun tawp lam ah Pathian toh akithuah lai ding uam, chih bel I thei kei hi (Gen 9:21). 

Ginna a mi masate Abraham, Isak leh Jakobte kiang ah Pathian hong kilaak chih I mu a (Gen 17:1, 24:40, 48:15). Huan ah, Zawlneite, Pathian toh kituak a khosa uh chih leng I mu hi (Mal 2:6). Zawlnei Mika in “……I Pathian toh kingainiamtak a ton khawm gige ….” ana chi bok hi. Bang teng hileh, ‘Pathian toh kithuah’ chih om zia ahihleh, Pathian toh kizopna thuuktak nei chihna ahi peuhmah hi. Enok dampih tengteng Pathian limsaklou chihna hipah kei mahleh, amah tungtang a nih vei mahmah ‘Pathian toh kithuah’ chih gen ahihzialk in, Enok ahihleh akhanvualte saang a hoih zaw, Pathian toh kizopna thuuktak -  midang in a neihlouh nei chihna hi peuhmah ding hi.

 

 • Pathian Toh Kithuah In Akentel: Pathian toh kithuah gige chih in, Pathian kiang a hinkhua ‘laan’ chihna ahi hi. Enok minkhiakna I gensa uah, amin khiakna khat ahihleh, ‘laan/kilaan’ chihna ahi I na chita hi. Amin a pozou mahmah a, Pathian deihdan lungsim leh hindan a hing sek ahi chihna ahi hi. Pathian toh kithuah ding in I hinkhua Pathian kiang a ‘lat’ kul in, poimoh hi. 

 

Kithuah ding in paikhawm a, ton khawm ngai hi. “Mi nih kithukim masa lou-a, tonkhawm thei ding hia?” Amos 3:3. Pathian toh kithuah ding in kituah phot, kithukim, kingaihnat ngai hi. Huai ziak in, Pathian toh Enok kithuah uh ahihleh bel, kilem mahmah uh chihna ahi hi. Khelhna ziak in Adam leh Evil  Pathian’ kithuah pih theih nawnlouh in a om uh, chih Bible ah I mu hi.

 

Pathian toh kithuah ding in khovel toh kikhen ngai hi. Khovel nopsaknate  a kibual kawm in Pathian toh kithuah thil hi thei hilou hi. “Noute na siangthou ding uh ahi, kei ka siangthou ngal a” (Lev 19:2, I Peter 1:16). Paula in Kolasate kiang ah “Lei a thil omte ah na lungsim uh nga kei unla, tunglam a thil omte ah nga zaw un” (Kol 3:2) na chi hi.

 

Toupa Jesu sinsakna akipan in Pathian toh tonkhawm, kikhawl ding in thuak a ngai chih I mu bok hi. Toupa Jesu’n “Kuapeuh in ka nung hon zuih a-ut leh, amah kimang-ngilh in, niteng a a kros pua in hon zui hen” achi hi(Lk 9:23). Paula in “…. Kris  Jesu sepaih hoih bang in  gimthuakna hon thuak pih in” na chi hi(IITim 2:3). Huaiziak in, Pathian toh omkhawm a, kithuah ding in, amah a ding a gimthuak poisaklouh ngai hi.

 

Huan ah, Pathian toh kithuah chih ahihleh, malam nawt a pai chihna ahi hi. I Pathian biak uh “tuiluanglou a uih” achih bang ua, mun khat a vung deidui hilou in, malam nawt Pathian ahi hi. Huaiziak in, mi Pathian toh a tonkhawm ua, apai khawm chiang un: Pathian ginna ahte, pichinna ahte, theihna ah te masawn hiai hiai uhi. Salam leh khalam ah mabaan kalsuan in, mun khat ah khutkilh in ding maimai lou uhi. Sawltak Paula bang in leng phaakchiam delh a theihpa tawp suah gige ahih dan Philipite 3: 12-14 ah na gen hi.

 

 • Pathian Toh Kithuah Ding Dan : Pathian toh kikholh ding dan ahihleh ‘ginna a pai’ chihna ahi. Paula in “Kris Jesu, ginna ziak in Pathian’ tate na hi vekta uhi” (Gal 3:26) na chi hi.  Huan ah, mundang ah “Hehpihna ziak a, ginna tungtawn a hotdam na hi ngal ua” (Eph 2:8,9) chi bok hi.  “Ginna lou in Pathian kipahsak zohvual ahi kei hi“ leng na chi hi(Heb 11:6). Huai ziak in, Pathian toh kikhawl ding in, ginna a kiptak a om ngai ana hi hi.

Huah ah, Patihan toh kituak tak a kithuah ding in ‘thutak a pai’ angai hi. Toupa Jesu’n “ Keimah tuh lampi, thutak leh hinna ka hi” ana chi a (John 14:6). Huan ah, Johan laithon ah “ Ka tate thutak zui a agamtat uh ka zak a ka lungnopna kaan a lungnopna lianzaw ka nei kei hi” na chi hi (III Joh 3).  Pathian toh kikhawl a, kiton ding in thutak/ Kris a om ngai hi.

 

Pathian toh kituahna tuh ‘kha a pai, kha a om’ chihna leng ahi hi. Paula in “Kha ah om un, huchi in sa’ utna na pichin kei ding uhi” (Gal 5:16) na chi hi. Mihing I hi ua, I sa’ utna uh ahong suah hun om tham hi. Kha ah om le hang, I sa –utna te’n hon thunun lou ding uhi. Enok leh Pathian kithuah I chih,  gendan tuam in genta le hang “Enok kha a hing ahi” chihna ahi hi.

 

Pathian toh kikhawl ding in ‘thuman’ ngai hi. A thu-oiloute Pathian toh kithuah theilou uhi. Enok min khiakna khat kha ‘sikha/sila, zuitu’ ahi I chita hi. ‘Sikha’ hi ding in thuman kul in poimoh hi. Thumang tak a I omleh Pathian toh kituak ding, kithuahthei ding, kikhawl thei ding I hi uh. Toupa Jesu’n “Nou ka hon hilhte hihlou pi a, bang achi a Toupa hon chi na hi ua?” na chi hi. Huaiziak in, Pathian toh kikhawl a, omkhawm thei ding in a thuhilhnate I zuih ding uh ahi hi.

 

 • Enok Etton Taaknate: Bible in Enok 65 ahih in tapa Mathusel nei a, huai nung kum 300 Pathian toh kithuah ahi chi hi. Ahihleh, tapa aneih ma kum 65 sung bang chi bang a khosa ahi ding? Hinkhua zawntat tak leh buahthahtak a khosa bel hi ding in I gingta kei hi. A tapa upapen aneih nung kum 300, huai tuh a damsung a 82% Pathian toh tonkhawm, kithuah ahi na chi hi.  

Ahihleh, eite’n ta nei a, Biakinn a naungek I lat ni ua Pathian kiang leh Saptuamte mai a I kichiamnate uh I thei gige in, buchinsak tup in I nei uhia? Huai nung a I khosak dan uh ‘Pathian toh omkhawm/kikhawl/kithuah gige’ chih in a gen theih diam? Ta’ I neih nung, a diak in tapa I neih nung a I khosak dan ziak ua a minam hi in, a Saptuam hileh, a tangpi a gen in, tapa etkol a lohsam tam I hi ding uam? I pian a pan Pathian toh kithuah ding a hoih himah le hang, huchi bang in na hing khalou bang I hih taak aa leh leng, ta I neih akipan beek in Pathian toh omkhawm in, kikhawl hile hang tuni a I inkuan haksatna uh tampite vaiveng ding in I gingta hi.


Tuma lam aa na huchi khalou I hihtaak leh leng, tuni akipan in, khangsawnte lohsawn, pesawn thei ding, etton taak ding khop in tuni akipan Pathian toh tonkhawm, kikhawl a, omkhawm tup I neita ni, chi in I kichial nuam hi.

 

Toupa, vaan Pathian’ kiang ah, amah be dia ka hoh chiang in bang ka tawi dia?

A kiang a kithoihna a lat ding in bawngnou hoihpen tawi ding ka hi diam?

Belam saangkhat hiam, olive thau luang zuazua khop in tawi leng Toupa kipak ding ahi diam?

Ka khelhnate ditna ding in ka tapa upapen akiang a laan ding ka hi diam?

Hilou, Toupa’n hih dia hoih ahon hilhta hi.

Aman ei a hon phuut tuh hiai ahi: adik a gamta a, itna langsak tawntung a,

I Pathian toh kingainiam tak a ton khawm gige ahi. Mika 6:6,7,8

 

[Upa G.Khamkhokam in 29-06-2014, Nipi Ni zan kikhop a EBCC-Aizawl a athugen ahi]

Read 819 times
Login to post comments