You are here: HomeArticlesGeneralMeithai Tagah Leh Gentheite Gupchih Takin Gum Hi

Meithai Tagah Leh Gentheite Gupchih Takin Gum Hi

Written by  Pastor Rawna Kopsiam Published inGeneral Wednesday, 23 November 2016 00:40
Meithai Tagah Leh Gentheite Gupchih Takin Gum Hi

Pastor Rawna Kopsiam

 

Jesun gentehna thu a gen chiang in mihing toh kisai in a min uh gen tawm mahmah sek hi. Mi kua hiam in tapa nih a neia chih bang, Sumhau kua hiam khat a om a chih bang in gen suk mai hi. Himahleh khutdoh khat meima a pumdimpa min LAZAR ahi chi sese hi. Hiai a Lazar min hon gen sese in bang hiam khat a min ah kiselgu khat hon ngaihtuah sak ut om hi ding in ka lamen. Denchiah i gen suk ding.

 

Hiai tangthu i sim leh gentheite vangam kai ding ua, mihausate ahihleh gawtmun a om ding uh chihna mah a bang zezen hi. Aziak bel a tangthu ah mihausapa leh Lazar pianthak leh thaklouh thu bang mah kigen khalou, Pathian limsak ahih uh leh hihlouh leng kigen loupi in vangam leh gawtmun a tun thu uh kigen pah mawk ahih chia. Tua dan ahih suk mawk ding leh chu damsung a mihausa hih a sihchiang a lazar hih geih ding telten tel fuh mahmah unteh. Sinsak ut dang khat hon nei ei de aw chih simsim in a om hi. A dik pen ding zaw ka chi ngam kei na a hiai thu ka sim chiang a ka lungsim a hong lang zel thukhat a om hi.

 

Vangam leh gawtmun thu lamlam sang in leng huai hun lai a Judate khotang hinkhua kisia tak mai gen a thuhilh ahi zaw de aw chih hon ngaihtuah sak hi. Judate khotang hinkhua ah mihau leh gentheite kar kideidanna lian lua gen ut hi ding in ka ngaihtuah.Thukhunlui lam i etleh Exo.22:22 – 27 Meithai leh gentheite na neksiat louh ding uh. Deu. 10:18 ah Meithai leh tagahte vaihawm sakpa ka hi chi nawn hi. Sam 69:33; 102:17; 140:12 nate sim mah dih meithai leh tagahte limsak louh a lau huaidan na thei mai ding. Toupa kiang a akah ua leh a thuakgimna uh Toupan ngaihkhiak sak in phuba zong laksak ding chi hi. Lou a buhsang zawn khawng leng hiai bang mite a ding ahi chih i Laisiangthou un gen hi. A tasam leng hi khawllou tata bang in timepass na in buhsang bang i vazawng mawkmawk sek ua hi ven. Genthei meithai leh tagahte tan ding laksak i hih lam uh kitheih hoih mahmah ding hi.

 

Khutdawhpa, mihausapa inn ah a khatehnen nek khak sam lamen in va om hi. Nin huai, kihhuai chi a ana hawl khiak louh zenzen leng mihausapa migi sa vang lak ing. Ahihtak in bel mihausapan hiai khutdawhpa tung ah bang mah hih nei lou hi. A inn a om dia asap zong hilou. Lazar nek ding zawng chimawh in a va omkha chih man ahi. Ann nek ding a na pia a, a meimate a na silsiangsak in damdawi a na nuhsak sek chih zong kiza ngei loupi. Chiangtak in gen le chu a na kemlou hi mai ahi. A ui vulh un bel hehpih lua in a meima naite khawng a na liahsiang sak zel hi tuak hi. Hiai khutdawhpan hehpihtu a muhsun bel a mihin pihte leng hilou ganhing khat ui ahi.

 

Hiai mihausapa leng lawmlawmtel i chimai thei. A taktak in tulai khovel ah hiai mihausapa sang a leng nasa zaw ngen i hi duam maw. Huai hunlai in Lazar in mihausapa khatehnen nek ding mu hih tuak. Tulai in ahihleh khatehnen gentaklouh meithai tagah leh gentheite nek ding, tan ding teng laksak a mihausate kihih vah hilou i hi uh maw. Kilehbulh daih chi ua. I panpih ut kei leh leng a tan ding lailai tel uh chu laksak kei mai leng Pathian thangpaihna i tung a hong tung ding a nepdeuh kha mai diam maw.

 

Khotang a mite suanpente hingal, meithai leh tagahte hehpihna himhim neilou. A tan ding lailai uh laksak zelte Pathian in, hiai mihausapa gawtmun a gimthuaka ompa tan sang a hoih zaw leh nuam zaw hon pia ding in na gingta hia. Meithai leh tagahten tu in bangmah gen ngam kei mahleh uh a phu uh laksak ding pa in na tung ah gen ngamlouh, hih ngam louh nei hetlou ding ahi aw. Nang kisiam louhna nei hetlou leh hih ngam louh leng nei hetlou a na hih bang in Pathian in leng kisiam louhna leh zahngaihna nei hetlou in na tung ah hon hih tei hun chiang in zaw nang tan sang in mihausapa a khateh nen nesaktu tan a nep zaw mai diam maw. Nang chu na khatehnen na neksak louh chauh leng hiloua, atan ding teng uh leng laksak vek lai zaw mah na hih chia.

 

Mosi leh Jawlneite a om uh a mau thu ngai le uh ahi mai. Amau thu a ngaih nop kei uh leh zaw misi lak a mi va thounawn in vathuhilh leh leng a na ngai nuam kei ding uh. Ei lak ah leng a kar laklak in Sibup leh ihmulum vangam ah ka vahoh a a nuam lua chi a chiltui kai zen a gente thu leng i taksang taktak sam ua maw. Huai omdan bel misi lak a pan khat hong thou nawn in hong gen tak ngial leh leng lamdang i sak thoh dia lah i gingta ut tuan kei ding uh. Vangam ka va mu, gawtmun ka vamu chite toh a lamdan na a om tuan kei ding. News a suah utte zaw a camera uh toh a buai zen ding ua, a news uh bel mitampi in a sim loh ding ua, hilehleng khalam ah lamdan na i nei tuan khawl kei lai ding uh.

 

Lazar min khiakna maw “ Pathian in panpih / Pathian kei hon panpihtu ahi” chihna ahi. Meithai tagah gentheite Pathian in panpih a, a lam ua pang gige ahi chih a gen nopna a Lazar chia a min hon tanglang sese ahi diam maw. Tulai tangthu dan a gelh ding hileh chu Mihausa leh Laltanpuia chih di himai. I Pathian uh meithai tagah gentheite lam a pang ding ahih mai zen leh a vaihawmna na maituah ngam na diam? Pathian toh kilang ding na hih ngeingei leh bel a vuallel sa na hi chih kithei inla, A lampi om sun bel vaihawmna na maituah ma in kisik in Pathian kiang ah ngaihdam ngen lechin na tan a hoih zaw ding hi. Kumpi Asa in hichi in gen hi. Toupa kia lou ngal mihattak laka hatlou panpih dang a a om kei.

 

Zakai leng Toupa mai a ahong din hial leh zaw Jesun bangmah a gen mama in tagahte panpih ngeilou ahih leh nekguk hat ahihlam hong kithei suah mai ahih kha. Ka neih leh lam kimkhat tagah gentheite kiang ah ka pia ding a, kua lak a leng a na negu kha ka hih in chu a lehli in ka din ding chi mai hi. Zakai a kisika, Toupa Jesu hotdamna a tang hi. Nang mikhial hih kiphawkna lel toh bang tan om lai ding na hiam? Kalkhat kia lel, kalkhat kia lel suan in hon ngak hi. Hong in na khelhna puang in vualzawlna na tang ding hi. A hehpihna manbei hi nang hon pia nial het ken.

 

Jesu leitung a hong pai lai hun in leng tagah gentheite nelhsiahna na sia mahmah hi chih hiai tang thu a pan in leng theihtheih hi. Jesun hiai teng mah awlmawh huaisa in mihausa leh Lazar tangthu gen khum ahi mai diam. Zakai bang lah meithai tagah leh gentheite panpih malak in a tan ding uh na laksak kuaman leng a chih louhpi in ki-im zou lou in genkhia mai hi. Im a phatuam ding leng hiloupi mi theihlouh lah hi zenzen lou a chi ua. Zakai in bel veha a om ni theisiam in kisika, ngaihdam in om a hotdamna tang hi. Misumhaupa a min gen louh pen bel kisik mahleh phatuam nawn lou hi. Kisik ding thouthou a hun lapte hampha uhi.

 

I laisiangthou a i muh bang in Christian hong kipat chillai in leng meithai tagah leh gentheite limsak louh ziakin Saptuam sung ah buaina a hong piang pahmai hi. Kha leh pilna a dim Upa sagih bang hiai nna sem ding in tel khiak ngai hial uhi. Jesun ka gil a kial in nek ding nawn pia kei uh. Damlou a ka om in nongveh kei uh. Vuaktang a ka om in puan nawn silhsak kei uh. Ka mi neupente tung a na hih louh uh chu ka tung a hih lou na hi uh chi hi. A mi neu pente kuate ahi dia le. Eilawi khotang ah leng, damlou vehtu ding nei lou, gilkial dangtak panpihtu ding neilou, silh leh ten ding nei lou, pia tu ding om loute kha methai tagah leh gentheite mah hilou maw? Milian leh lalte, a hau tata hilou hia maw vehtu ding hau, piatu ding tam. Tamsam loute mah hilou hia ann ne ding a chialtu ding haute.

 

Meithai tagah leh gentheite lam ah Toupa pang hi. Toupa toh pang khawm ding na hi hiam, ahihkei leh hiaite lawi dou a lang pan nilouh lai ding maw. Min genkhiak louh mihaupa tan sia mahmah hi. Min genkhiak a om mihausa Zakai a hun tak in kisik a hampha mahmah hi. Jesu kiang ah na min gen khia inla kipuang mai in. Na min a hon sam in Jesu na inn a hong tung ut tei hi. Zakai na tuanna theipikung sang lua hi, hong kum in tu nin na inn ah Jesu hong tung nuam hi. Jesun tunin hiai inn ah hotdamna a hong tungta a hong chihtei uthuai salou maw.

 

-----------------------------------------------

Read 460 times
Login to post comments