You are here: HomeArticlesGeneralChristmas I Lopna Uah Jesu A Hong Tel Diam

Christmas I Lopna Uah Jesu A Hong Tel Diam

Written by  Rawna Kopsiam Published inGeneral Tuesday, 20 December 2016 00:45
Christmas I Lopna Uah Jesu A Hong Tel Diam

Pastor Rawna Kopsiam

 

Khatvei mikhat in a tate lak a khat birthday lawpna a tel ding in a hong chiala, a pai kik nawn pah hi. A pai kik nung in a kua pen uh birthday a de aw chi in ka khonung buai nilouh hi. Aziak ahihleh thugenna hun nei ding ka hi a, bang tawh kisai gen ding, A mi zira gen tuak om ding hia. A lianta hia, naungek chik hilai hia. Bang present pia ding la, Numei a ding maw ahihkei leh pasal a ding. Theihchetlouh chu buai huai tak ahi. A tawp in ka kanchian thak hial hi. Programme ah a birthday neitu pen a lai ah ka tusak ua, a chibai ut tawh, present pia ut tawh a mah tungtang thugen in ka buai zen uhi.

 

Christmas lawm ding a i kisak chiang un bang khawng i ngaihtuah sek uale. Nungak leh tangvalten sang kang nawn di maw. Kuate in ah kang di la. A birthday neitu Jesu na lak uah a hong tel thei diam, na chial kha uh hia? Lengkhawmna a hoh ding maw. Kuate tawh tukhawm ding. I kiang uah Jesu hongtu leh nuam a sa diam. Ann nek khawm chiang in, meh thak lua, tawmlua, allou lua chi khawng in kikou khia mawk le a birthday neitu a din a na nuam khawl kei di maw. Midangte birthday i lawp chiang a a mau chih dandan valungkim mai hanga Jesu birthday/Christmas i lawp chiang a lungkim thei lou se, nuam salou se, phun nang mah hau sese. Bang ziak a de aw. Na Christmas programme uah Jesu hong tel kha hia, na thei chian hia? Amah chial kha lou maw. Bang ziaka chial kha lou la. Na chial lah hi ngala bang dia hong tel lou a di. Phawk khak a om kisa lou lua in nuamsa lou a polam a na om maimah a diam maw.

 

Jesu pian ni a belam chingtute kiang a thugentu Angel khat ahi a, A thugen kha Hondampa apiangta chih ahi. Chiamteh ding a a gen point nihte ahihleh (A) Naungek puan a tuam (B) Gan ann piakna kuang a lum. Puan a tuam chih hi: it, kipahpih leh deihthawh taka kem chihna hi ding in ka ngaihtuah. Tulai in ei gam khawng ah naungek piang tung puan a leng kituam sese lou nala kuak khawng peuh a nin paih a kipai mai muh ding om sek hi veh aw maw. Jesu naungek hong piang it huai nasa hia? Nang hondamtu ding a hong piang eive. Gan ann piakna kuang a lum chih: Annkuang a koihte bel nek ding, i hinna ding i damna ding i tha hatna ding, i Khanna dinga poimawh mahmah te ahi. Pathian tanghou tuh van akipan a hong paisuka khovel kianga hinna pia pa ahi. Keimah tuh hinna tanghou ka hi (Johan 6:33-35) Hiai programme a lapawl sate lasak a thu na ngaihtuah ngei hia? Tungnung pen ah Pathian thupi henla, Leitung ah a kipahpih mahmah mihingte lak ah lem thu leng hen. Hiai la in a gen noptak na thei hia? Thupina leh pahtawinate pen ei mihingte a ding hi lou inchin Pathian a ding ahi. Mihingte lak a om ding a adeih bel mihing leh mihing kar a kilem thei loute kiang ah kilemna omta hen. Pathian leh mihing kar kilemlou pen leng lemta hen chi ahi ve. Mimal kar ah, Innsung ah, pawl khat leh pawl dang kar ah, Tribe khat leh tribe dang kar ah , i gamsung ah lem leng hen halleluiah.

 

Khelhna pan hon hondam ding in Hondampa hong piangta hi. Amah kipahpih a pawm, a min gingtate Pathian tate suah theihna apia hi. Khaile i lungsung kongkhak uh hong in, i inn kongkhak uh hong in, i Biakinn kongkhak uh hong in Jesu a na lutsakta ni. Aw hawk khia in ka mawhnate, Na temple hongsuak sak in. A sung ah ka it Toupa aw, Hong vak in van vak vanglian. Na hong vak chiang na hong vak chiang lailung sung nopna’n a dim. Lem leng hen chichita lou in lem lengta halleluiah Amen chita ni.

 

-----------------------------------

Read 297 times
Login to post comments