You are here: HomeNewsGeneralNgaihnat Chialna: Thangbiaklian Hangzo, 58 - Churachandpur (ST) A/C Candidate office honna

Ngaihnat Chialna: Thangbiaklian Hangzo, 58 - Churachandpur (ST) A/C Candidate office honna

Written by  Thangbiaklian Hangzo Published inGeneral Saturday, 18 February 2017 00:44
NGAIHNAT CHIALNA
The 17th February 2017
 
Pu/Pi,
 
 
Amasa in i biak Pa Pathian min in chibai ka hon buk ahi!
 
 
Pathian lem honsak pih lamen in zingchiang 18th February 2017 zinglam dak 10:30 in maban a 58 - Churachandpur (ST) A/C Candidate Pu Thangbiaklian Hangzo office honna neih a kisawm a, nang le hong uap ding in ngainatak in ka hon chial hi.
 
 
Noute toh semkhawm,
 
 
Sd/-
(N LIANKHANPAU)
Chairman, CEC
 
 
 
CENTRAL ELECTION COMMITTEE (for Thangbiaklian Hangzo - RPI A Candidate)
 
Office Honna Programme
 
 
Amun: LV Lane, Hebron Veng, New Lamka
Ahun: 10:30 amSaturday, February 18, 2017
 
 
Conductor: N Liankhanpau
 
 
Patna Thumna: Upa Jamkhanpau
Welcome Address: Biakmuan Tonsing
Office Honna leh Thumsakna: Local Pastor, EBCC Khominthang
Thugenna: Thangbiaklian Hangzo
Short Speech: Gennop Neite Genna Hun
Vote of Thanks: T Ginchinthang
Tawpna Thumna: Pa Thawnkhansuan
 
 
Pathian muang a Mipi toh Gam leh Leitang humbit a daikai ding a hong kisa Pu Thangbiaklian Hangzo adingin awle
 
 
Read 825 times Last modified on Saturday, 18 February 2017 00:55
Login to post comments